مناطق آزاد
موضوعات داغ

منطقه آزاد مریوان-بانه،پیشرو در بین مناطق آزاد جدید

شیواقاسمی پور،نماینده مردم مریوان و سروآباد درگفتگو با تجارت جهانی از پیشرفت‌های منطقه آزاد کردستان می‌گوید...

تجارت جهانی / نورا نیاورانی : مناطق آزاد در کشور با اهداف متفاوتی در راستای ارتقای سطح اقتصادی کشور ایجاد و برای رسیدن به اهداف مورد نظر سیاستگذاری شدند. در حالی که پس از گذشت 30 سال از تصویب، به ارتقای سطح صادرات و سرمایه گذاری خارجی منتهی نشدند و هدف اصلی یعنی رشد اقتصادی کشور منجر نشده و برعکس به دروازه واردات کشور تبدیل شده اند. تجارت جهانی در مورد مسایل مناطق آزاد با شیوا قاسمی پور عضو فراکسیون مناطق آزاد و نماینده مریوان گفتگو کرده که در ادامه می خوانید…

منطقه آزاد مریوان چه زمانی فعالیت خود را بصورت رسمی شروع میکند؟

فعالیــت هــا در منطقــه آزاد مریوان-بانه در مرحلــه تعییــن هیــات مدیــره قــرار دارد و پــس از تعییــن هیــات مدیــره فعالیــت هــا با ســرعت بیشتری پیش خواهد رفت.

نظر شــما درباره واردات خودرو های دست دوم از مناطق آزاد چیست؟

اکنون بهترین شــرایط برای واردات خودرو و در نتیجه ایجاد تحرک خودروســازان داخلی است. با واردات خودرو، تولید کنندگان داخلی برای تــوان حفط خــود، نیاز به تحرک داشــته و هنگامی کــه این موضــوع در مجلس بــه قانون تبدیل شــود فرد یــا افــرادی تــوان جلوگیــری از آن را ندارند.

واردات منطقــه آزاد چابهــار ۱۲ برابــر صــادرات آن شــده؛ مجلــس نمیخواهــد در سال افزایش تولید و مهار تورم ورود کند؟

مناطق آزاد به عنوان تسهیل کننده و کمک کننده در تولید هستند. در حال حاضر مناطق در ایــران از وظیفــه محــول شــده خــود فاصلــه گرفته اند و با وجود واردات محور بودن، تولید را مختل می کنند. یکی از وظایف مجلس شورای اســامی که راس همه امور اســت، رســیدگی به این موارد اســت و باید به طــور قانونی پیگیری داشته باشد اما اوضاع نشــان دهنده آن است که تا کنون نظارت جدی صورت نگرفته است.

علــت وجــود چنیــن مشــکلاتی چیست؟

در هر منطقــه، ابتدا پــول و ســپس فرهنگ وارد می شــود در حالی که باید در هر موضوعی ابتدا فرهنگ سازی داشته باشیم. این موضوع در مورد مناطق آزاد نیز یکســان است. سال ۸۹ قانونی در کمسیون آموزش در ارتباط با جهش تولید دانش بنیان تصویب شد . امروزه بهترین فرصت برای اجــرای این قانــون در مناطق ازاد در جهــش تولیــد دانــش بنیــان اســت و باید با نظارت در این خصوص حرکت کرد. در حقیقت هر منطقه باید مطابق با ظرفیت خود در مسیر رشــد حرکت کند و در غیر این صورت نه تنها در مناطق افزایش رشــد تولیدی صــورت نخواهد گرفت بلکه شاهد توقف تولید خواهیم بود.

چــرا مناطــق آزاد توســط مجلــس نظارت نمیشود؟

اگــر درک درســتی از اهمیــت ایــن گلــوگاه اقتصــادی، از واردات و صــادرات و تولید وجود داشــت شــرایط اقتصادی در ایــن جایــگاه قرار نداشــت. تا زمانی کــه وحدت در بیــن ما وجود نداشــته باشــد و تمــام تــلاش هــا در راســتای اهداف ملی نباشــد نمیتوان به نتیجه رســید.

به عنوان مثال همچنان بین مکان منطقه آزاد بحث وجود دارد. به عنوان مثال مریوان، مرزی بیــن المللی اســت کــه نزدیکترین بند خشــکی به خاورمیانه اســت. بــه عنوان مثــال در برخی از محصــولات مشــکل بــازار عرضــه وجــود دارد اما ا گر همین محصولات در اســتان کردســتان که خــاک غنــی و نیــروی انســانی بســیار خوبی دارد میتوانــد حتی بــه کاهش مشــکل بیکاری بیانجامــد و باعــث تغییــرات خوبــی در اســتان گردد؛ امــا متاســفانه ایــن نــوع برنامه ریــزی در کشــور (مثال موضــوع کشــاورزی در کردســتان) وجود نــدارد. یــا ا گــر در مناطــق دانشــگاهی با همکاری دانشــگاه های برتــر ایران و دانشــگاه های روز دنیــا راه انداری شــود دانشــجویان به دانشــگاه ها وشــهرهای دور ســفر نمیکنند که به هزینه های بالا و دوری خانــواده و در نهایت مهاجرت آنان منجر شود.
در حــال حاضــر از هفــت منطقــه آزاد هیــچ رضایتی وجود ندارد و هشت منطقه دیگر نیز به آنها اضافه شده و اگر به همین شیوه ادامه پیدا کند به معضــل تبدیل خواهند شــد . همچنان در مناطق عدم رونق تولید، حاشــیه نشــینی و عدم رضایت مردم وجود دارد. یکی از مشکلات، ایجــاد اختــلاف طبقاتــی در مناطــق آزاد بــه دلیــل واردات بــالای خــودرو اســت که بــه یکی از بزرگتریــن معضل هــا تبدیل شــده و اختلاف طبقاتی را افزایش می دهد. در هر صورت بنده بارها در صحبت با دبیر شــورایعالی مناطق آزاد پیشــنهاد صحبت بــا معاونین، اســتدانداران، ســرمایه گذاران و همتایان در ســایر کشــورها و ارزیابی ظرفیت های منطقه را داده ام.

آیــا از حقوقهــای نجومــی میــدان مناطــق آزاد خبــر داریــد؟ نقــش دیــوان محاســبات چیســت کــه یــک مدیرعامــل ماهی ۶۰ میلیون تومان در مناطق آزاد حقوق میگیرند؟

در مباحــث مالــی، مناطــق آزاد به شــدت با مشــکلات متعــددی مواجــه هســتند و اخبــار عجیبــی در ارتبــاط بــا حقــوق هــای نجومی در مناطق آزاد شــنیده ام. قشــم به عنــوان معین منطقــه آزاد مریوان-بانه مدت ســه ماه اســت که قرار داد خــود را تمدید نکــرده و حقوق افراد را پرداخت نکرده اســت. علاوه براین شایســته سالاری در انتخاب افراد در نظر گرفته نمیشود و بعضــا برخی بــا اعمــال قــدرت اشــخاصی هم راســتا با خود را در راس کارها قرار می دهند. در صورتی که مدیر منطقه آزاد باید در زمینه های اقتصادی، مهندسی، عمران و تجاری تجربه و علم کافی را داشته باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا