مناطق آزاد
موضوعات داغ

رفع محدودیت واردات خودرو به مناطق آزاد

تجارت جهانی از تغییر و تحولات قانونی جدید گزارش می دهد

تجارت جهانی: پیشنهاد وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ به پیشنهاد شماره ۷۹۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۲ معاونت اقتصادی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد؛ واردات کلیه کالاها به مناطق آزاد تجاری و اقتصادی منوط به ثبت آماری در سامانه جامع تجارت است و بر اساس تعیین منشا بانک مرکزی امکان پذیر است. به عبارت دیگر، گرانی دلار از یک طرف و روند بروکراسی از طرف دیگر، باعث سختتر شدن روند واردات کالا می شود. به گزارش تجارت جهانی، همچنین بانک مرکزی برای سهیل فرایند تامین ارز، موظف به تقویت زیرساخت های لازم در مناطق آزاد و تجاری شده است. دستورالعمل تسهیل فرایندهای ارزی ورود کالا به مناطق مذکور طی سه ماه از تاریخ ابلاغیه تصویب نامه توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی، تهیه و ابلاغ میگردد. این دبیرخانه در راستای رفع مشکلات تسویه ارزی کالاهای وارد شده به این مناطق، سامانه مربوط به مناطق و ارتباط برخط سامانه های مناطق تجاری اقتصادی، موظف است ظرف ۶ ماه اقدامات لازم را با همکاری بانک مرکزی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام دهد و تا زمان راه اندازی سامانه مذبور، همانند گذشته رفع تعهدات ارزی واردات و محاسبه تعهد ارزی صادرات مناطق ویژه اقتصادی انجام میشود. همچنین، این دبیرخانه با هدف رفع محدودیت های ورود خودرو، با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهادات خود را در چهارچوب قوانین به هیات وزیران ارائه خواهد کرد.
گواهی تولید صادره توسط سازمان های مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی بـرای ورود کالای تولید یا پردازش شــده در سرزمین اصلی، مبنای تشخیص مواد اولیه مورد استفاده برای تولید محصول است و در این صورت نیاز به اســتعلام از وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی باشد. همچنین دستورالعمل صدور گواهی تولید توسط دبیرخانه و وزرات صنعت، معدن و تجارت تهیه و ابلاغ میشود. واحد های تولیدی دارای مجوز در این حوزه مکلفند برای دریافت تسهیلات بانکی، از درگاه اطلاعات و خدمات صنعت، معدن و تجارت، مسـتندات مربوط به سازمان های مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی را ارائه و به سامانه «بهین یاب» وزرات صنعت، معدن و تجارت ارسال نمایند. میزان کالاهای مشمول کاهش سود بازرگانی طبق تصویب نامه ۴ میلیارد دلار در سال است. دبیرخانه شــورای عالی مناطق آزاد همچنین در راستای بهبود تجارت و روابط بین المللی، به مطالعه در زمینه مناطق مشترک مرزی، فرامرزی و نواحی اختصاصی مشترک با سایر کشورها بپردازد و پیشنهاد های لازم را با همکاری وزارتخانه ها امور خارجه، راه و شهرسازی، کشور و امور دارایی، صنعت، معدن و تجارت را بــه هیات وزیران ارائه دهد. قانون درباره واردات کالا به مناطق آزاد چه می گوید؟ ورود هر نوع کالا به هر یک از مناطق مجاز است. به استثنای کالاهایی که به موجب شرع مقدس اسلام با قوانین کشــور ممنوع، یا بر اساس مقررات ویژه منطقه غیرمجاز میشود. تبصره – ورود کالا با مبدا ساخت اسراییل به منطقه ممنوع است. ماده 3 – سازمان مکلف است آمار ماهانه کلیه کالاهای وارده به منطقه را برای ثبت آماری گمرکی به وزارت بازرگانی و گمرک ایران، بفرستد. ماده 4 – ترتیــب ورود کالا به منطقه تابع ضوابط تعیین شده به وسیله سازمان منطقه است که با کمترین تشریفات انجام میشود، ولی در هرحال رعایت مقــررات و ضوابط بهداشتی، امنیتی، فرهنگی و استاندارد بر اســاس ضوابط مورد عمل در منطقه الزامی است. تبصره – ضوابط بهداشت انسانی را سازمان با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین خواهد نمود.
ماده 5 – ورود کاال به منطقه از راههای زیر مجاز و تابع این مقررات میباشد: 1 – کالاهایی که از خارج یا سایر نقاط کشور و یا دیگر مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور، وارد منطقه میشوند، چنانچه از نوع مصالح، ابزار و لوازم ساختمانی برای احداث واحد تولید، تجاری، خدماتی، مسکونی و فعالیتهای زیربنایی (به استثنای وســایل تزیین و مبل) باشند، یا تشخیص سازمان منطقه و به میزان مورد نیاز از پرداخت عوارض بندری و فرودگاهی معاف هستند ولی مشمول پرداخت هزینه های خدماتی میباشند.2- ماشین آلات، مواد اولیه، اجزا و قطعات مورد نیاز تولید، تجهیزات و ابزارآلات تولیدی، قطعات یدکی ماشین آلات تولیدی وسایل نقلیه سرمایه ای (به استثنای اتومبیل ســواری و قایق تفریحی) از پرداخت عــوارض بندری و فرودگاهی معــاف، ولی مشــمول پرداخــت هزینه های خدماتی میباشند.
3- کالایی که از خارج یا سایر مناطق آزاد کشور، (به استثنای کالاهای موضوع بندهای 1 و 2 این ماده) به منطقه وارد و ترخیص قطعی میگردند، مشمول پرداخت عوارض بندری و فرودگاهی میباشند و در صورتی که کالاهای مذکور صدور مجدد شوند صرفاً عوارض بندری و فرودگاهی اخذ شده، قابل استردادخواهد بود.4- ورود کلا به منظور نگهداری امانی در انبارهای زیر کلید منطقه برای مهلت معین مجاز است. انتقال کالاهای مذکور بــه این انبارها تابع تشریفات ترانزیت داخلی منطقه است و اســتفاده و نقل و انتقال کالا از این انبارها بدون اطلاع و کسب مجوز یا انجام تشریفات به هر منظور تخلف از این مقررات محسوب میشود. 5 – به استثنای مواردی که سازمان هر منطقه، ترتیب دیگری مقرر دارد، ورود کالا از خارج، سایر مناطق آزاد کشور یا از قلمرو گمرکی، برای عرضه در نمایشگاه،صادرات مجــدد، بســته بندی مجــدد، تفکیک، درجه بنــدی، پاک کردن، مخلوط کردن و عملیات مشابه به صورت موقــت و با پرداخت هزینه های خدماتــی تحت نظارت ســازمان هر منطقه مجاز است. اســتفاده یا فروش این کالاها که از خارج وارد شده در منطقه بر اساس ارزش کالا هنگام ورود به منطقه مشمول پرداخت عوارض بندری و فرودگاهی و انجام تشریفات ترخیص قطعی میباشد. تبصره – کالاهایی که به منظور تکمیل یا تعمیر از خارج یا از دیگر مناطق آزاد کشور یا از سار نقاط کشور وارد منطقه میشوند به صورت ورود موقت و بر اساس ضوابط منطقه و یا معافیت از عوارض بندری و فرودگاهی ولی بــا پرداخت هزینه های خدماتی مجاز است. مهلت نگهداری این کالاها به صورت موقت در مناطق حداکثر دو سال خواهد بود. 6- ورود و تخلیــه کالا در بنادر منطقه که سازمان منطقه، اعلام میدارد، به منظور ترانشیبمنت و ترانزیت خارجی، با پرداخت هزینه خدماتی انجام تشــریفات مقرر مجاز است.
7- کلیه کالاهایی که از خارج کشــور به مقصد مناطق آزاد یا از مناطق آزاد به مقصد کشورهای خارجی از طریق سرزمین اصلی حمل میشود تابع مقررات وتشریفات ترانزیت خارجی موضوع فصل هفتم آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی بوده و در نهایت سادگی و یا کمترین تشریفات انجام خواهد شد. تبصره – ترانزیت خارجی کالاهای ممنوعه قانونی مستلزم اخذ مجوز از شورای عالی مناطق آزاد میباشد. ب – صــدور و خــروج کالا از مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران. ماده 6 – ســازمان مجاز اســت با رعایت مقررات مربوط نسبت به صدور گواهی مبدا برای کالاهایی که از منطقه خارج میشــود، اقدام نماید. مراجع رســمی ذیربط در داخل کشور موظف هستند گواهی مبدأ صادره را بپذیرند. ماده 7 – صدور کالا از مناطق تابع ضوابط تعیین شده به وسیله سازمان منطقه در چارچوب این مقررات است که در نهایت سادگی و با کمترین تشریفات خواهدبود. تبصره – مانیفست وسائط نقلیهای که به مقصد کشورهای خارجی، دیگر مناطق کشور و یا سایر نقاط کشور از منطقه خارج میشوند با تأیید سازمان معتبرخواهد بود. ماده 8 – سازمان مکلف است آمار ماهانه کلیه کالاهای صادره از منطقه را برای ثبت آماری بـه وزارت بازرگانی و گمرک ایران ارسال نماید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا