درباره ما

هفته نامه تجارت جهانی

متخصص مناطق آزاد ایران و جهان ، تحلیلگر اقتصاد بین الملل

مدیر مسئول و صاحب امتیاز: مهندس سیده آتنا آذری
مدیرعامل: مهدی دل روشن

زیر نظر شورای سردبیری

مشاور مدیر مسئول و مدیر اجرایی:

دبیر سرویس مناطق آزاد: بُشری حسین زاده

دبیر سرویس مناطق ویژه: محسن میرزایی

دبیر سرویس اینفوگرافیک: 

دبیر سرویس دیجیتال: نوشین مصطفوی

دبیر سرویس بین الملل: مهرداد دارآبادی

خبرنگار مناطق آزاد: زهرا مددی

مدیر ارتباطات و بین الملل:

دکمه بازگشت به بالا